Download Center:  
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, falso, falso, no sos punk.

Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, no sos punk.

Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, garca, garca, no sos punk.

Falso, trucho, garca, transa
Falso, trucho, garca, transa
Falso, trucho, garca, no sos punk.

FLEMA